PODMIENKY A PRAVIDLÁ REGISTRÁCIE A POUŽÍVANIA PORTÁLU

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu gzoznam.sk sú záväzné pre všetky registračné objednávky. Spoločnosť GaarpMedia, s.r.o., IČO: 45508291, IČ DPH: SK, (ďalej len „dodávateľ") je prevádzkovateľom internetového portálu www.gzoznam.sk, (ďalej len „gzoznam"). Je oprávnená poskytovať reklamu na jednotlivých stránkach tohto portálu.
Objednávateľ reklamy je fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba (ďalej len „objednávateľ“), ktorá sa na portáli gzoznam.sk zaregistruje buď prostredníctvom obchodného zástupcu splnomocneného dodávateľom, alebo registráciou priamo na stránke gzoznam.sk a vyplnením registračného formulára.

2. Registrácia a osobné údaje

Registráciou objednávateľ na portáli gzoznam.sk získa najmä možnosť vytvorenia profilu prevádzky firmy, pridávanie fotografií, uvedenie loga, určenie polohy na mape, vkladanie kritérií pre vyhľadávanie v zozname firiem, vkladanie zľiav, akcií atp..
Ak sa objednávateľ rozhodne zaregistrovať a vytvoriť tak profil svojej firmy / prevádzky, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si dodávateľ vyhradzuje právo na okamžité zrušenie firemného konta a firemného profilu a to bez akejkoľvek finančnej či inej náhrady.
Vykonaním registrácie objednávateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté údaje v rozsahu registračného formulára / registračnej objednávky sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1. písmeno i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na spracovanie osobných údajov dodávateľom. Registráciou ďalej objednávateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy dodávateľa a na informovanie o novinkách na portáli, prípadne na zasielanie iných informácií dodávateľom / prevádzkovateľom portálu.
Registráciu objednávateľa môže vykonať aj splnomocnený obchodný zástupca dodávateľa, ktorý tak urobí výhradne na základe písomnej zmluvy, podpísanej objednávateľom. Podpisom zmluvy dáva objednávateľ súhlas na spracovanie poskytnutých údajov a tiež na registráciu na portáli gzoznam.sk prostredníctvom splnomocneného obchodného zástupcu dodávateľa.
Objednávateľ potvrdzuje, že je svojou osobou oprávnený zverejniť údaje požadované registračným formulárom / zmluvou, potvrdzuje, že je osobne zaujatý na registrovanej firme, či už ako konateľ, spoločník alebo poverený zamestnanec uvedenej registrovanej firmy.
Poskytnutie osobných údajov, s výnimkou povinných údajov, je dobrovoľné.
Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje objednávateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať a to písomne, podľa bodu 5. týchto podmienok.
E-mailová adresa, ktorú objednávateľ uvedie do zmluvy alebo do registračného formulára, slúži na posielanie registračného linku, hesla a iných informácií od dodávateľa.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov objednávateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých objednávateľov tretím osobám.

3. Firemný profil / profil prevádzky a služby poskytované portálom gzoznam.sk

Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsah svojho profilu uverejneného na portáli gzoznam.sk a zbavuje dodávateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zásahu do obsahu používateľského profilu, profilu firmy alebo prevádzky.
Dodávateľ prehlasuje, že na požiadanie objednávateľa môže vykonať zmenu údajov uvedených v jeho profile. Žiadosti o vykonanie zmien je potrebné adresovať na e-mailovú adresu dodávateľa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. Finančné podmienky

Všetky služby spojené s registráciou sa následne stávajú platenými za základný servisný poplatok 1,- eur / mesiac (bez DPH).Objednávateľovi bude vystavená predfaktúra s použitím fakturačných údajov, ktoré objednávateľ uviedol v registračnom formulári. Predfaktúra bude objednávateľovi odoslaná e-mailom na adresu uvedenú v registračnom formulári. Faktúra je vystavovaná vždy na jeden rok. Mesiac pred výročím registrácie je automaticky vystavovaná predfaktúra za služby pre nadchádzajúci rok.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť servisný poplatok v každom servisnom období. Úhradou sa rozumie pripísanie celej fakturovanej čiastky (vrátane DPH) na účet dodávateľa.

5. Zrušenie profilu firmy, prevádzky

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie alebo zablokovanie firemného účtu alebo profilu prevádzky v nasledovných prípadoch:
- údaje poskytnuté pri registrácii používateľa sú nepravdivé
- objednávateľ úmyselne porušuje Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu gzoznam.sk
- profil, zadaný objednávateľom, je v rozpore so zákonmi SR
- profil nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok
Objednávateľ má právo požiadať o zrušenie profilu firmy alebo prevádzky zaslaním písomnej výpovede na korešpondenčnú adresu dodávateľa. O urgentné zrušenie profilu firmy alebo prevádzky má právo objednávateľ požiadať na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Výpoveď služieb v spojení s firemným profilom bude akceptovaná a vykonaná až po obdržaní písomnej výpovede na korešpondenčnej adrese dodávateľa.

6. Záverečné ustanovenia

Dodávateľ / prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť uvedené Podmienky a pravidlá registrácie a používania portálu gzoznam.sk a objednávatelia sa zaväzujú tieto podmienky a pravidlá naďalej dodržiavať. V prípade, že s novými podmienkami a pravidlami nebude objednávateľ súhlasiť, má právo postupovať podľa bodu číslo 5. týchto podmienok.
Dodávateľ sa zaväzuje o prípadných zmenách informovať objednávateľov e-mailom a to na registračných adresách objednávateľov.
Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstaviť portál i bez upozornenia objednávateľov. Odstavenie portálu musí byť v súlade s bežiacimi platenými službami pre objednávateľov a odstávka nesmie narušiť predplatené služby bez predošlej dohody dodávateľa s objednávateľmi.
Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli, že pre spory vzniknuté z tejto registračnej objednávky je miestne príslušným súdom všeobecný súd dodávateľa a rozhodné právo je právo Slovenskej republiky. Všetky vzťahy neupravené týmito Podmienkami a pravidlami používania portálu gzoznam.sk sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za dáta uložené na portáli, pokiaľ dôjde k akémukoľvek útoku na server.
Dodávateľ taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu objednávateľom vzniknúť v dôsledku používania portálu gzoznam.sk.
Váš tím www.gzoznam.sk

Gzoznam.sk, prehľadný, triedený a kontrolovaný katalóg firiem a živnostníkov. Katalóg plný funkcií a prekvapení. Register firiem, ktorý sa neustále zlepšuje.

Prihláste sa na odber newsletteru.

Odporúčané firmy

Losstav

K základom spokojného bývania ...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy ...

Overené zákazníkmi

Nábytok Rosina

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Velkoobchod MFP papier

Hlavnou činnostou našej firmy je vypraco...

Stavebná firma Scandi Haus SK

Scandi Haus SK s.r.o. je poprednou spolo...